Zakres usług

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową stałą lub jednorazową pomoc prawną w zakresie spraw:

 • Rodzinnych i opiekuńczych (m.in. sprawy rozwodowe, podział majątku wspólnego małżonków, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty),
 • Cywilnych (m.in. prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe, odszkodowania, zadośćuczynienie, spółdzielcze, lokatorskie, nieruchomości),
 • Karnych (w tym także karno-skarbowych, prawa wykroczeń),
 • Prawa administracyjnego (w tym także postępowania przed sądami administracyjnymi),
 • Prawa gospodarczego (w tym prawa spółek handlowych),
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego,
 • Dodatkowo w zakresie działalności Kancelarii mieści się obsługa prawna osób mieszkających za granicą.

Udzielana przez Kancelarię pomoc prawna może przybrać formę:

 • Porady prawnej,
 • Sporządzenia stosownego pisma, umowy lub opinii,
 • Zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej,
 • Obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
 • Kompleksowego poprowadzenia całości sprawy.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną przez Adwokata jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.
Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy oraz miejsca świadczenia usługi. Bazą wyjściową do ustalenia wynagrodzenia są przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W zależności od woli Klienta możliwy jest wybór różnych metod wynagrodzenia oraz sposobów i terminów płatności (np. wynagrodzenia ryczałtowego, godzinowego).
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również rozłożenie płatności na raty. Dbając o dogodną dla Klientów formę płatności, Kancelaria uwzględnia możliwość rozliczenia gotówką lub przelewem bankowym.

Skuteczność oparta na wiedzy i zaangażowaniu

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym w 2012 r. studiów prawniczych które dostarczyły mi podstaw teoretycznych, motywowany chęcią dalszego rozwoju w tym kierunku do grudnia 2015 r. odbywałem aplikację adwokacką w Izbie Lubelskiej. Po jej zakończeniu pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 17 maja 2016 r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Lubelskiej. W dniu 19 lipca 2016 r. zostałem uroczyście przyjęty w poczet Palestry. Aktualnie prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/5.
W czasie aplikacji praktykowałem pod okiem Pani Patron Ś.P. Adw. Jolanty Kossowskiej w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Po Jej śmierci kontynuowałem aplikację pod okiem nowego Patrona Adw. Zenona Wolanina. Od lipca 2013 roku uzyskałem uprawnienia do występowania przed sądami niemalże wszystkich instancji. Obecnie występuje zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik reprezentujący interesy stron w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Prowadzę również stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Szczególnie interesuję się prawem karnym, rodzinnym, a zwłaszcza sprawami rozwodowymi i związanymi z nimi bezpośrednio roszczeniami oraz prawem cywilnym i administracyjnym. Nie obce są mi również pozostałe gałęzie prawa.
Poza obowiązkami kancelaryjnymi, działałam też jako wolontariusz. Dwukrotnie udzielałem bezpłatnych porad prawnych w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w lutym 2014 i 2015 roku, a od czerwca 2015 roku pełnię na stałe dyżury w Katolickim Stowarzyszeniu AGAPE w Lublinie udzielając bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.
W dniu 18 kwietnia 2015 r. udzielałem porad prawnych w ramach „IX Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich”. Ponadto ciągle podwyższam swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w szeregu szkoleń, m.in.

adwokat dariusz leszczyński w listopadzie 2015 r. uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu „Wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcia świadków w postępowaniu karnym” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a jeszcze w 2010 r. ukończyłem kurs „Mediatora Sądowego” organizowany przez Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie.
Współpracuję dodatkowo z różnymi kancelariami, m.in. z kancelarią Adw. Anny Wieczorek-Poleszak z Lublina, głównie w zakresie zastępstwa procesowego.
Każdego dnia spotykam się z Klientami, udzielam porad prawnych, sporządzam szereg pism procesowych, poczynając od wniosków i pozwów, a kończąc na zażaleniach, apelacjach i skargach kasacyjnych.
Zawód adwokata nie jest dla mnie typową pracą, traktuję go jako misję niesienia pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym. Do każdej sprawy podchodzę poważnie, priorytetowo niezależnie od jej wagi i charakteru, a do każdego Klienta z należnym mu szacunkiem. Szczerze wierzę, że „sprawiedliwość to stała i niezmienna wola oddania każdemu, tego co mu się należy” – „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”.